B JAK BUDOWA

BUDOWA według przepisów Prawa Budowlanego to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Przez budowę rozumie się także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Budowę (roboty budowlane) można rozpocząć tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane lub po zgłoszeniu robót budowlanych.

Budowa rozpoczyna się w chwili podjęcia prac związanych z zagospodarowaniem działki budowlanej, czyli np.: wytyczeniem geodezyjnym obiektów budowlanych, ustawienie kontenerów budowlanych, podłączeniem do działki prądu i wody na cele budowlane, itd.

Budowa ( czyli wszelkie prace związane z robotami budowlanymi) nie może wychodzić poza teren objęty pozwoleniem na budowę.

O planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych, należy zawiadomić odpowiedni urząd oraz projektanta.

Inwestor jest zobowiązany zapewnić przejęcie budowy przez kierownika budowy. Kierownik budowy nadzoruje i odpowiada za budowę. Teren budowy musi być właściwe zabezpieczony, w widocznym miejscu należy umieści tablicę informacyjną o prowadzonych pracach budowlanych( m.in. informacje o obiekcie, kierowniku budowy, projektancie).

O zakończeniu budowy, na którą potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego.

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *