Ogrodzenie domu to jeden z głównych elementów zagospodarowania działki, który zapewnia prywatność, ochronę oraz estetyczne oddzielenie posesji od otoczenia. Nie ma obowiązku ogradzania nieruchomości, jednak pozwala ono korzystać z nieruchomości zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kiedy nie potrzebujesz pozwolenia urzędu?

Ogrodzenie możesz wybudować bez pozwolenia czy zgłoszenia, jeśli – ogrodzenie domu nie przekracza wysokości 220 cm.

Natomiast ogrodzenie o wysokości powyżej 220 cm. wymaga zgłoszenia robót budowlanych.

Przepisy prawa budowlanego określają zasady budowy ogrodzenia w następujący sposób:
 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
 3. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
 4. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Jeśli planujesz budowę ogrodzenia:
 1. przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków to musisz uzyskać zgodę konserwatora zabytków oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, lub
 2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to koniecznie uzyskaj zgody konserwatora oraz dokonaj zgłoszenia robót budowlanych w urzędzie.

W przypadku dużej różnicy poziomów terenu, może zajść konieczność wykonania ogrodzenia jako muru oporowego, tak aby nie dopuścić do osuwania się gruntu. W takim przypadku należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Elementy, które mogą znaleźć się w linii ogrodzenia od ulicy to:
 1. Skrzynka gazowa lub skrzynka elektryczna, które możesz umieścić w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem od strony zewnętrznej działki.
 2. Altany śmietnikowe z furtką z dostępem od strony ulicy.
 3. Na ogrodzeniu powinna znaleźć się tablica z adresem nieruchomości oraz skrzynka na listy.
 4. Oświetlenie przy furtce ułatwi znalezienie wejścia wieczorem.
Jak zlokalizować ogrodzenie na działce względem granic nieruchomości?
 1. Budowa ogrodzenia w granicy działki od strony sąsiada, jest możliwa pod warunkiem, że sąsiad zgodzi się na takie rozwiązanie. Jeśli nie – sfinansowanie budowy będzie po twojej stronie, dodatkowo całe ogrodzenie ( słupki, przęsła, fundamenty) musi znaleźć się na twojej nieruchomości. W ten sposób unikniesz oskarżeń o naruszenie granic działki.
 2. Ogrodzenie od ulicy, nie może przekroczyć linii rozgraniczających ( granicy działki) tej ulicyOgrodzenie w całości musi znaleźć się na twojej działce. Jeżeli plan miejscowy wskazuje poszerzenie drogi, to dopasuj inwestycję do planowanego pasa drogowego i np. cofnij ogrodzenie w głąb swojej działki.
 3. Lokalizację wjazdu na działkę musisz uzgodnić z zarządcą drogi. Wjazd na działkę jest w miejscu usytuowania bramy wjazdowej na działkę.

Przed budową ogrodzenia musisz uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Pozwoli to na budowę zgodną z wytycznymi i wymaganiami dla danego obszaru. Z miejscowego planu dowiesz się:

 1. gdzie przebiegają linie rozgraniczające drogi. Nie możesz wejść ogrodzeniem na działkę drogową.
 2. jakie są charakterystyczne parametrach ogrodzenia, zgodnie z którymi możesz budować, np. czy może być pełne lub ażurowe,
 3. oraz o ewentualnym zakazie budowy ogrodzeń z paneli betonowych lub prefabrykowanych.

Budując ogrodzenie musisz stosować przepisy prawa budowlanego!

Budowa ogrodzenia docelowego nie jest wymagana przepisami. Inaczej jest w przypadku jeśli planujesz wykonywać roboty budowlane to plac budowy musi być zabezpieczony ogrodzeniem tymczasowym. W ten sposób inwestor musi zapewnić bezpieczeństwo a osoby nieupoważnione nie mają wstępu na teren budowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *