Pozwolenie na budowę

Inwestor planując budowę domu jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z przepisami zorganizowanie całego procesu budowy. Na początek musi zlecić opracowanie projektu budowlanego osobom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Najczęściej zleca architektowi jako projektantowi wiodącemu, przygotowanie dokumentacji. Inwestor może również sam przygotować część dokumentów lub sprawdzić, czy dokumentacja zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Oto wskazówki, na co inwestor powinien zwrócić uwagę, przed złożeniem projektu budowlanego do urzędu.

Dowiesz się:

 • co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę
 • co musi zawierać projekt budowlany
 • jakie elementy projektu budowlanego urząd sprawdza i co jest dla niego najważniejsze
 • z czym wiąże się odrzucenie projektu budowlanego przez urząd

 

Projekt Budowlany jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia budowy domu. Na jego podstawie właściwy Urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę lub po prostu nie wnosi uwag do zgłoszonej budowy.

W razie, gdy urząd stwierdzi nieprawidłowości w dokumentacji, to nałoży na inwestora obowiązek usunięcia błędów i braków w terminie 14 dni. W razie niedopełnienia tego nakazu, urząd odrzuci projekt nie udzielając pozwolenia na budowę. Procedurę trzeba zacząć od początku z poprawionym projektem. Czas określony przez urząd na usunięcie braków nie jest wliczany w czas, który organ ma na wydanie decyzji.

Do wniosku o pozwolenie na budowę oprócz projektu budowlanego, należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gdy jest kilku inwestorów, każdy składa osobne oświadczenie, również małżonkowie.

Zawartość projektu budowlanego jest określona przepisami Prawa Budowlanego i musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Co musi zawierać projekt budowlany:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu lub działki ( zawiera część rysunkową i część opisową) sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych z naniesionymi informacjami o planowanej inwestycji m.in.: jej zakres; granice działki; projektowane i istniejące obiekty; układ komunikacji wewnętrznej, wejścia i wjazdy na teren działki i do budynku; projektowaną i istniejącą zieleń; ukształtowanie terenu z rzędnymi terenu; sieci i instalacje uzbrojenia terenu, przyłączenia do odpowiednich sieci zewnętrznych; obszar oddziaływania inwestycji; strony świata, charakterystyczne odległości i wymiary (np.: odległość budynku od granic działki); powierzchnie utwardzone; tabelkę (metrykę) z danymi inwestycji, projektanta, lokalizacji obiektu, itd. W części opisowej powinny znaleźć się informacje o przedmiocie inwestycji, zestawienie powierzchni (powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona, tereny zielone lub biologicznie czynne, itd) oraz inne informacje wynikające ze specyfiki obiektu.
2. Projekt Architektoniczno – Budowlany ( również zawiera część rysunkową i część opisową) określa funkcję, formę i konstrukcję projektowanego budynku, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną, rozwiązania techniczne, materiałowe. Zawiera informacje o charakterystycznych parametrach technicznych takich jak: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, szerokość i długość obiektu, liczba kondygnacji; rozwiązaniach instalacji i urządzeń budowlanych ( kanalizacji, wodociągach, ogrzewaniu, wentylacji, itd.).
3. Wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje. Do projektu budowlanego należy również dołączyć:
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z planu miejscowego w przypadku, gdy taki obowiązuje dla danego obszaru;
 • oryginał aktualnej mapy do celów projektowych;
 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości przyłączenia działki do drogi, w przypadku położenia terenu przy drodze krajowej lub wojewódzkiej;
 • opinię geotechniczną;
 • zaświadczenie o przynależności autorów projektu do izby zawodowej projektantów ( zaświadczenia muszą być aktualne na dzień sporządzania projektu);
 • oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa niektórych obiektów wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń. Przykładowo może to być uzgodnienie i pozwolenie konserwatora zabytków, w przypadku prowadzenia prac budowlanych na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Należy sprawdzić termin ważności oraz ostateczność wszystkich decyzji. Część zezwoleń ma określony termin. Jeśli termin ważności minął, należy uzyskać nową decyzję lub zezwolenie.

 

4. Informację BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowuje ją projektant. Powinna zawierać opis:

 • zakresu robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów
 • wykaz istniejących obiektów
 • wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 • wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych
 • wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

5. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. Do obowiązków projektanta należy wskazać oddziaływanie inwestycji ( jeśli takie jest) na sąsiednie działki. Właściciele tych działek stają się stronami postępowania ( są powiadamiani o postępowaniu oraz mogą wnosić sprzeciw do projektu). W przypadku, gdy oddziaływanie projektowanego budynku zawiera się w granicach inwestycji to projektant musi umieścić taką informację w projekcie.

Co urząd sprawdza w projekcie budowlanym:
 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu, a także wymaganiami ochrony środowiska
 • zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • kompletność projektu budowlanego i wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia
 • czy zawiera informację bioz
 • zaświadczenia o przynależności wszystkich projektantów do izby samorządu zawodowego ( zaświadczenia muszą być aktualne na dzień sporządzania projektu) oraz decyzje nadające uprawnienia budowlane
 • czy zawiera informację o obszarze oddziaływania obiektu
 • czy zawiera oryginał mapy do celów projektowych

 

Projekt budowlany powinien mieć format A4, być spięty lub zszyty w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie dokumentu. Musi być opracowany w języku polskim. Wszystkie strony i rysunki oraz załączniki należy ponumerować. Do wniosku należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego.

Strona tytułowa projektu budowlanego jest ważnym elementem i powinna zawierać:

 • nazwę, adres i kategorię obiektu, numery działek i obręb, na których inwestycja jest usytuowana
 • imię i nazwisko inwestora oraz jego adres
 • nazwę i adres jednostki projektowania
 • imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy
 • spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *