Na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodnika? Kiedy jest to odpowiedzialność właściciela nieruchomości a kiedy gminy? Jakie kary grożą za nieodśnieżony chodnik? Kto powinien usunąć sople lodu i śnieg z dachu?

Obowiązki właścicieli nieruchomości i zadania gminy, dotyczące utrzymania porządku na chodnikach określają przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z 1996 r.

Chodnik czyli wydzielona część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie czystości na chodniku położonym wzdłuż jego nieruchomości, który bezpośrednio przylega do ogrodzenia. Chodzi tu o odśnieżanie ale również uprzątnięcie błota, lodu i innych zanieczyszczeń. W przypadku kiedy pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem znajduje się pas zieleni, to gmina jest obowiązana odśnieżać przejście dla pieszych.

Właściciel prywatnej nieruchomości nie jest zobowiązany do odśnieżania chodnika, na którym dopuszczone jest płatne parkowanie.

Zadaniem gminy jest również zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, przystanków komunikacyjnych znajdujących się na gminnych terenach. Do obowiązków zarządcy drogi należy utrzymanie porządku na drogach publicznych.

Za nie wywiązywanie się z obowiązku utrzymania porządku przy własnej nieruchomości grozi kara grzywny 1500 zł. lub nagana.

 

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo użytkowania obiektu na skutek wystąpienia np.: warunków atmosferycznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Mówi o tym art. 61 prawa budowlanego. Obowiązek odśnieżenia dachu oraz usunięcia sopli zwisających z dachu, mogących zagrozić przechodniom lub uszkodzić samochodu zaparkowane w pobliżu, należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Za brak dopełnienia powyższych obowiązków grożą kary: grzywny lub pozbawienia wolności do roku.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *