Planując budowę swojego domu musisz wiedzieć, iż prawo budowlane dokładnie określa zadania inwestora. Nie polegają one tylko na wyborze projektu: typowy czy indywidualny. Zgodnie z przepisami inwestor jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiada za prawidłowe zorganizowanie budowy z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.

Obowiązki i zadania inwestora:

  1. zlecenie opracowania projektu budowlanego, który będzie odpowiadał planowanej inwestycji.

Jeśli planujesz budowę domu i np. wybrałeś projekt typowy, to aby uzyskać pozwolenie na budowę tego domu, należy opracować kompletną dokumentację zawierającą: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz zgromadzić niezbędne dokumenty i uzgodnienia.

Architekt z uprawnieniami do projektowania przygotuje kompletny projekt budowlany, dopasuje projekt typowy do warunków zabudowy działki, dołączy niezbędne uzgodnienia i opinie, skoordynuje projekty branżowe ( instalacje wodno-kanalizacyjne, gazową, elektryczną).

2. zlecenie kierownikowi budowy przejęcie i kierowanie budową.

Rozpoczynając budowę obowiązkiem inwestora jest przekazanie terenu pod inwestycję – kierownikowi budowy. Od tego momentu to on jest odpowiedzialny za wszystkie czynności i działania na budowie. Odpowiada za zgodność realizacji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę; bezpieczeństwo i zdrowie osób pracujących; prowadzenie dziennika budowy; zgłoszenie inwestorowi do odbioru kolejnych etapów realizacji; opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3. zlecenie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BiOZ) – jeśli jest wymagane przepisami prawa budowlanego.

BiOZ opracowuje kierownik budowy. Dokument wymagany jest głównie przy inwestycjach mogących powodować wysokie zagrożenia dla zdrowia i życia lub np. gdy roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni przy jednoczesnych pracach budowlanych przez min. 20 robotników.

4. odbiór robót budowlanych lub zlecenie osobie uprawnionej

Prawa inwestora:

  1. możliwość wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inwestor może wyznaczyć swojego przedstawiciela na czas budowy, który dopilnuje realizacji w jego imieniu. Zgodności realizowanej inwestycji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, wiedzą techniczną i przepisami prawa budowlanego.

2. może również zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Projektant nadzoruje zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym, może weryfikować lub zmieniać projekt zgodnie z propozycjami kierownika budowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *