Budowa domu jednorodzinnego
Zaplanowałeś swój wymarzony dom, zleciłeś opracowanie projektu budowlanego,  wybrałeś idealną działkę budowlaną. Z niecierpliwością czekasz na kolejny etap czyli realizację marzenia. I co dalej? Jakich formalności musisz dopełnić przed pierwszym wbiciem łopaty w ziemię czyli kiedy możesz rozpocząć budowę wymarzonego domu.

 

1. Pierwszym krokiem jest odebranie decyzji o pozwoleniu na budowę, razem z dwoma egzemplarzami projektu budowlanego, które urząd podstempluje. Jednak  pozwolenie nabiera mocy prawnej, dopiero po 14 dniach dostarczenia jej wszystkim stronom postępowania ( to czas na wniesienie odwołania od decyzji przez strony procesu). Właściwy organ stempluje decyzję nadając jej klauzulę wykonalności i ostateczności. Inwestor ma 3 lata od wydania decyzji na rozpoczęcie prac budowlanych.

 

2. Kolejnym krokiem jest kupno, rejestracja oraz opieczętowanie dziennika budowy. Dziennik budowy jest dokumentem, który zawiera informacje o przebiegu robót budowlanych inwestycji oraz okoliczności występujących podczas realizacji. Prowadzenie dziennika budowy jest wymagane przy budowie obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dziennik budowy można zarejestrować w starostwie powiatowym. Po złożeniu wniosku w ciągu trzech dni otrzymuje się zarejestrowany egzemplarz.

 

3. Następnym krokiem oraz obowiązkiem inwestora jest zapewnienie objęcia kierowania budową przez kierownika budowy. Kierownik budowy jest  odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich prac na terenie budowy oraz prac związanych z budową. Jego zadaniem jest przejęcie od inwestora terenu przeznaczonego pod plac budowy, ogrodzenie terenu inwestycji, prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji, zapewnienie zgodności prowadzonych prac budowlanych z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym a także ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne błędy popełnione na budowie.

 

4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ ( nadzór budowlany odpowiadający lokalizacji inwestycji) oraz projektanta sprawującego nadzór autorski ( zgodność realizacji z projektem) o planowanym terminie rozpoczęcia budowy. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków na budowie, wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także oświadczenie kierownika o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jeśli inwestor ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego to również jego oświadczenie o przejęciu obowiązków oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

5. Kolejne działania, bez których nie jest możliwe prowadzenie robót budowlanych to dostarczenie na teren budowy prądu i wody. Projekt przyłączy oraz uzgodnienie z zakładem energetycznym i wodociągowym potrwa kilka miesięcy, więc lepiej rozpocząć je co najmniej pół roku wcześniej.

Aby zakład energetyczny wydał warunki przyłączeniowe, należy złożyć wniosek określający przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości oraz plan sytuacyjny z projektowanym budynkiem. Opłata zależna jest od zakładu. Koszty za prąd budowlany ( potrzebny podczas budowy domu) są wyższe niż przy prądzie stałym, dlatego po zakończeniu budowy najlepiej jak najszybciej przejść na prąd stały. Jeśli nie możemy czekać na dostarczenie prądu z zakładu energetycznego można wykorzystać na budowie agregat prądotwórczy.

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodociągowym, inwestor zleca opracowanie projektu przyłącza uprawnionemu projektantowi sieci i instalacji sanitarnych. Po uzgodnieniu projektu z gestorem sieci inwestor wybiera tryb budowy – zgłoszenie robót budowlanych lub bez zgłoszenia.

 

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane, chyba że urząd wyda taki nakaz w decyzji o pozwoleniu na budowę. Od decyzji inwestora zależy, czy samodzielnie chce nadzorować realizację, czy woli zatrudnić swojego przedstawiciela na budowie, który w jego interesie dopilnuje wysokiej jakości wykonywanych prac oraz wybranych materiałów do budowy. Kierownik budowy nie ma obowiązku reprezentować interesów inwestora w kontakcie z wykonawcą. Trzeba pamiętać, że łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru jest niedopuszczalne.

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *