P JAK PROJEKT BUDOWLANY

 

Projekt Budowlany jest dokumentem prawnym. Przygotowuje go projektant zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy. Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Projekt Budowlany składa się z dwóch części: Projektu Zagospodarowania Terenu lub działki i Projektu Architektoniczno – Budowlanego. Do dokumentacji należy dołączyć również dokumenty formalne ( np.: mapa do celów projektowych, badania gruntowo – wodne terenu działki) i  uzgodnienia ( np.: możliwość połączenia działki z drogą, podłączenie do mediów).

Projekt Budowlany wygląda jak książka lub zeszyt ( w zależności od rodzaju budynku i zawartości projektu może być opracowywany w tomach), na trwałe zszyty lub spięty. Dokumentacja musi być opracowana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Do Urzędu należy przygotować 4 egzemplarze Projektu Budowlanego ( 1 oryginał i 3 kopie). Urząd stempluje każdy egzemplarz, oddaje inwestorowi 2 sztuki. Jeden inwestor zostawia sobie, drugi przekazuje wykonawcy.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *