Od stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego, na podstawie której możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę.

Od stycznia 2023 możliwa będzie budowa domu jednorodzinnego na własny użytek bez pozwolenia. Zmiana dotyczyć będzie wszystkich domów, bez ograniczeń powierzchni zabudowy, również budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2. 

Obecnie, bez pozwolenia na budowę można realizować domy o powierzchni do 70m2. Natomiast budowa domu o większej powierzchni zabudowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Konieczne będzie zgłoszenie do Urzędu budowy domów o powierzchni zabudowy powyżej 70m2. Zgłoszenia będą realizowane na podstawie projektu budowlanego z obowiązkowym zatrudnienia kierownika budowy na czas realizacji.  Ograniczenie dla domów w nowej ustawie dotyczyć będzie wysokości budynku – będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Nowelizacja ustawy prawa budowlanego obejmie też uproszczenie procedury odbioru domu po jej zakończeniu oraz pozwolenia na użytkowanie.

Formalności ograniczą się wyłącznie do potwierdzenia przez kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz gotowości budynku do zamieszkania.

Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane, gdy:
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego będzie następowało przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,
  • inwestor sam o to wystąpi. 

W pozostałych przypadkach konieczne będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Przed przystąpieniem do użytkowania konieczne będzie dołączenie do dokumentacji budowy:
  • projektu technicznego, 
  • protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 
  • dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
  • dokumentację fotograficzną wykonaną przez kierownika budowy, w celu sprawdzenia wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *