Formalności, których musisz dopełnić jeśli planujesz budowę na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w 2023 roku.
Zakres prac budowlanych możliwych na podstawie zgłoszenia znajdziesz TUTAJ!

Budując na zgłoszenie, wniosek złóż w urzędzie miasta, gminy lub starostwie. Za weryfikacje i ewentualny sprzeciw odpowiada organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Jeśli planujesz budowę na zgłoszenie to musisz określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
 • w przypadku budowy wolnostojących domów jednorodzinnych oraz przyłączy, dołącz wypis i wyrys z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w twoim imieniu,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

Urząd po złożeniu przez inwestora wniosku, ma 21 dni na ewentualny sprzeciw do planowanej budowy. Po tym czasie inwestor może przystąpić do realizacji zamierzenia, jednak nie później niż 3 lata od terminu rozpoczęcia budowy.

W przypadku konieczności zgłoszenia budowy możesz wystąpić do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia po 21 dniach od złożenia wniosku to projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostaną ostemplowane, w przypadku budowy:

 1. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 3. przyłączy:
 • elektroenergetycznych,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • gazowych,
 • cieplnych,
 • telekomunikacyjnych
oraz przebudowy:
 1. przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych domów jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
 2. wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych w istniejącym budynku.
Zgłoszenie budowy przyłączy do domu lub budowy zbiornika na gaz wymaga opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Budowa na zgłoszenie domu jednorodzinnego wymaga opracowania i dołączenia do wniosku również:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 2. projektu architektoniczno-budowlany;
 3. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych.

Budowa na zgłoszenie domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, wymaga dołączenia do wniosku:

 • oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych
  potrzeb mieszkaniowych,
 • oświadczenie inwestora, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
 • oświadczenie inwestora, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Wniosek możesz złożyć w wersji: papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *