Planujesz budowę domu a dla działki, na której chcesz realizować inwestycję nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W takim przypadku, musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla swojej działki. WuZetkę będziesz potrzebować jeśli zamierzasz zmienić sposób zagospodarowania działki. Decyzja o warunkach zabudowy przyda się również, gdy kupujesz nieruchomość. To z decyzji dowiesz się, czy możesz zbudować planowaną inwestycję.

Decyzja o warunkach zabudowy potocznie nazywana jest WuZetką.

WuZetka jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego zarówno inwestycji takich jak dom jednorodzinny, budynek mieszkalny wielorodzinny czy wieżowiec.

13 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez inwestorów:

 1. WuZetka to dokument, który określa sposób zagospodarowania i zabudowy działki. Jej celem jest ustalenie czy inwestycja, którą planujesz może być zrealizowana na danej działce. Decyzja reguluje i określa rodzaj zabudowy oraz np.: wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia planowania miasta i estetyki.
 1. Decyzję musisz uzyskać, gdy na danym obszarze nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a ty planujesz np.:
 • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, która trwa dłużej niż rok
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m.
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora.
 1. Jednak nie potrzebujesz decyzji jeśli np.:
 • planujesz tymczasową, trwającą do roku, jednorazową zmianę zagospodarowania terenu, dla której nie musisz uzyskiwać pozwolenia na budowę;
 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Jeśli planujesz kupić działkę to wcześniej koniecznie wystąp o warunki zabudowy. A dowiesz się, czy twoja inwestycja jest realna na tej działce!
 1. O wydanie WuZetki może wystąpić każdy, nie ma konieczności posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Dlatego decyzję może otrzymać kilku wnioskodawców. Posiadanie decyzji nie rodzi praw do nieruchomości.
 2. Wniosek o wydanie warunków zabudowy, złóż w odpowiednim ze względu na lokalizacje urzędzie gminy. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania wydaje burmistrz lub prezydent miasta. Za przygotowanie decyzji odpowiadają wydziały: urbanistyki, architektury, geodezji lub planowania przestrzennego.
Wzór wniosku o warunki zabudowy znajdziesz tutaj.
 1. Z decyzji dowiesz się m.in. o: rodzaju budynku, który można wybudować na działce; liniach zabudowy; maksymalnej powierzchni zabudowy działki ( powierzchni jaką budynek może zająć na działce); powierzchni utwardzonej (czyli chodniki, taras, podjazd); minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (powierzchnia naturalna, przeznaczona na trawnik, krzewy, itd); wysokości budynku; długości elewacji frontowej; nachyleniu połaci dachu.
 1. Decyzja o warunkach zabudowy jest ważna do czasu:
 • uzyskania przez wnioskodawcę pozwolenia na budowę dotyczącego danego terenu.
 • uchwalenia planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja. Jednak decyzja pozostaje w mocy, jeśli wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
 1. Stronami ( czyli osobami, które są powiadomione o wszczęciu procedury) w postępowaniu o uzyskanie decyzji są:
 • wnioskodawca;
 • właściciel lub użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości;
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomościna które oddziałuje planowana inwestycja. Przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wokół twojej inwestycji, którego sposób zagospodarowania (w tym zabudowy) może zostać ograniczony przez twoją inwestycję.
Zawiadomione strony mają prawo czynnego udziału na każdym etapie postępowania.
 1. Urząd wyda decyzję w ciągu:
 • 21 dni – dla wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach.
 1. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na nowego inwestora jest możliwe. Potrzebujesz zgodę na przeniesienie decyzji od wcześniejszego inwestora. Decyzja musi być ważna na dzień wydania decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy.
 1. Możesz uzyskać zmianę w zapisach WuZetki jeśli:
 • jesteś wnioskodawcą,
 • wydana decyzja jest ostateczna,
 • strony postępowania wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzja o warunkach zabudowy jest ważna.
 1. Opłaty. Osoby zwolnione z opłat za wydanie decyzji to właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty przedmiotowej działki. W pozostałych przypadkach opłata wynosi ok. 600 zł. za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Załączniki, które musisz dołączyć do wniosku to m.in.:
 • mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać;
 • w sposób graficzny określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, czyli wody, elektryczności, kanalizacji, gazu.
 • dokumenty potwierdzające dostęp do drogi publicznej.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w razie takiej konieczności.

Więcej informacji o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajdziesz tutaj.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *