Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, które należy stosować. Plan miejscowy określa przeznaczenie terenu, warunki zagospodarowania i zabudowy działki, a tak że rozmieszczenie inwestycji publicznych: szkół, szpitali, parków, przystanków autobusowych, itd. Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstowej oraz graficznej (mapa z oznaczeniami różnych obszarów).

Właściwym jest, aby Inwestor planując budowę domu lub kupno działki, wystąpił o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek składa się we właściwym dla lokalizacji działki urzędzie gminy lub miasta. Każdy ma prawo uzyskać informację z planu miejscowego.

Chcesz kupić projekt typowy domu – sprawdź wcześniej wymagania miejscowego planu dla Twojej nieruchomości! Dowiesz się jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki, maksymalna wysokość domu, wymagana liczba kondygnacji, itd.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych pomyłek.

Na rysunku planu znajdują się informacje dotyczące:
 • granic obszaru objętego planem,
 • granic administracyjnych,
 • linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów,
 • linii zabudowy,
 • granic i oznaczeń obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych),
 • granic terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
 • oznaczeń elementów zagospodarowania przestrzennego,
 • oznaczeń informacyjnych (w razie potrzeby).
Symbole na rysunku planu określają przeznaczenie terenu i są to:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
U – tereny zabudowy usługowej,
US – terenów sportu i rekreacji,
R – tereny rolnicze,
RM – tereny zabudowy zagrodowej,
P – tereny obiektów produkcyjnych,
ZN i ZP – tereny zielone,
ZL – lasy,
ZZ – tereny zagrożone powodzią,
KD oraz KDW symbolizuje tereny dróg.

W części tekstowej znajdują się informacje o:
 • rodzaju i gabarytach zabudowy,
 • kształcie dachu,
 • kącie jego nachylenia,
 • ilości wymaganych miejsc postojowych,
 • wielkościach działek dla posadowienia domów,
 • jaką część powierzchni działki można zabudować, a jaką trzeba pozostawić pod zieleń,
 • czy na działce można wybudować oprócz domu inne obiekty, jak budynek gospodarczy, garaż wolno stojący lub wiatę,
 • jakie są dozwolone sposoby zaopatrzenia w media i odprowadzania ścieków.

Jeśli dla danego obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu, to należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla działki.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *