Inwestor rozpoczynając budowę ma obowiązek przekazać teren budowy wykonawcy. Osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne oraz wiedzę praktyczną. Od tej chwili to wykonawca odpowiada za przygotowanie plac budowy oraz wszystkie działania na nim podejmowane. W związku z tym wykonawca powinien znać warunki panujące na działce oraz dokumentację budowlaną planowanej inwestycji.
Co to jest plac budowy?

Plac budowy to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane oraz przestrzeń zajmowana przez zaplecze budowy, takie elementy jak np.: kontener socjalny lub administracyjny, miejsce składowania materiałów budowlanych, droga dojazdowa. Powiem Ci jak przekazać plac budowy i z sukcesem przeprowadzić całą inwestycję.

Kto przekazuje a kto przejmuje plac budowy?

Prawo budowlane zobowiązuje inwestora do przekazania prowadzenia budowykierownikowi budowy.

Kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje zawodowe: odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych.

Inwestor może wyznaczyć inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie reprezentował i działał w jego interesie oraz dopilnuje prawidłowego przekazania terenu budowy. Aby uniknąć ewentualnych błędów, inwestor powinien wybrać osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Podczas przekazywania terenu budowy powinien być obecny inwestor, natomiast kierownik budowy ma obowiązek uczestniczyć w procesie przejmowania placu budowy.

Jak przekazać plac budowy?

Przekazanie odbywa się podczas fizycznego wejścia wykonawcy na teren działki, w celu sprawdzenia i zapoznania się z warunkami na niej panującymi oraz sporządzenia protokołu przejęcia.

Przygotowanie protokołu jest prawnym obowiązkiem kierownika budowy. Protokół powinien zawierać jak najdokładniejszy opis przekazywanego terenu, jego specyfikację i stan przed przekazaniem.

Jest to bardzo ważny moment ponieważ, po przejęciu terenu kierownik budowy odpowiada za wszelkie działania oraz skutki prawne mające miejsce na budowie. Jego zadaniem jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi.

Dlatego wszelkie zobowiązania wykonawcy i inwestora powinny być spisane w umowie o robotach budowlanych ( zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego) i są to główne zadania:

a. dla wykonawcy – oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej;

b. dla inwestora – przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność wykonawcy po przejęciu placu budowy.

Wykonawca przejmując teren od inwestora potwierdza, iż jest gotowy przystąpić do rozpoczęcia budowy. Tym samy uznaje, że na danej działce nie ma przeszkód, które mogły by wstrzymać realizację inwestycji.

Od momentu przejęcia terenu odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie budowy przechodzą na wykonawce. Odpowiada on również za ewentualne straty poniesiona przez osoby trzecie ( inne niż inwestor) w wyniku działań ekipy budowlanej.

Do podstawowych zadań wykonawcy należy:

a. zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b. zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

c. działania mające zabezpieczyć zdrowie i życie ludzi,

d. prowadzenie dokumentacji budowy,

e. wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia zagrożeń,

f. przygotowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji,

g. zgłoszenie obiektu do obioru, usunięcie ewentualnych wad, uczestniczenie w trakcie odbioru przez odpowiednie służby.

Kiedy wykonawca może odmówić przejęcia placu budowy?

Są sytuacje, gdy wykonawca może odmówić przejęcia placu budowy od inwestora. Może się tak stać w razie wystąpienia przeszkód uniemożliwiających lub poważnie utrudniających realizację prac budowlanych, czyli zachodzi:

a. brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy,

b. znajdują się niebezpieczne odpady lub substancje a koszt ich usunięcia przewyższa wynagrodzenie wykonawcy,

c. nadal trwają prace poprzedniego wykonawcy,

d. inwestor nie uzyskał zgody na wycinkę drzew,

e. istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych długotrwałych formalności, znacząco opóźniających realizację.

PAMIĘTAJ!
  1. Wybierz odpowiednie osoby – specjalistów z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi.
  2. Podpisz umowę na roboty budowlane,
  3. Sporządź szczegółowy protokół przekazania i dołącz go do umowy.

Kategorie: BUDOWA DOMU

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *