Zanim budowa ruszy pełną parą, powstaną mury domu, wjedzie betoniara, konieczne jest przygotowanie placu budowy. Każda inwestycja, ta duża i ta mniejsza, wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych, czyli wytyczenia budynku w terenie przez geodetę.

 

W tym poście wyjaśniam, na czym polega praca geodety i na jakich etapach projektowania oraz budowy inwestycji, jego udział jest konieczny.

Wytyczanie domu na działce, należy do jednych z pierwszych prac wykonywanych na budowie. Odpowiedzialny za te czynności jest kierownik budowy, który zleca ich wykonanie uprawnionemu geodecie.

Tyczenie budynku polega na wyznaczeniu na działce budowlanej charakterystycznych punktów projektowanego obiektu, które następnie określają przebieg wykopów pod fundamenty.

Geodeta lokalizuje trasy fundamentów za pomocą np palików i rozciągniętych między nimi drutów lub linek, określa również charakterystyczne punkty wysokościowe ( np poziom parteru, który jest wyznacznikiem dla pozostałych poziomów domu).

Poprawne, czyli zgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, wytyczenie fundamentów budynku stanowi podstawę do prawidłowego wykonania kolejnych etapów realizacji – wymurowania ścian zewnętrznych.

Geodeta dokumentuje wykonane czynności wpisami do dziennika budowy.

Kiedy potrzebujesz geodety?

Usługi geodety są niezbędne już na etapie planowania i projektowania inwestycji. Podczas budowy np domu jednorodzinnego. Geodeta bierze udział we wszystkich etapach całego procesu, są to:

  1. prace przygotowawcze do projektowania – geodeta przygotowuje oraz aktualizuje mapę do celów projektowych, która stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.
  2. tyczenie fundamentów pod budynek, są to prace przygotowawcze do budowy.
  3. tyczenie ścian zewnętrznych budynku. Inwestycja musi być zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Niezgodności z dokumentacją mogą wymagać uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, a co za tym idzie wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz opóźnieniami w realizacji.
  4. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej – na koniec budowy, kiedy budynek już stoi, geodeta dokonuje pomiarów zrealizowanego obiektu i przyłączy. Geodeta wykonuje na ich podstawie dokumentację powykonawczą wybudowanego domu.

Geodeta pomoże również w sytuacji, gdy przebieg granic działki nie jest jasny lub wymaga przeprowadzenia procedury wznowienia granic działki. Jeśli chcesz na nowo wyznaczyć linie rozgraniczające nieruchomości, geodeta odnajdzie i umieści w terenie znaki graniczne.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *