wniosek-pozwolenie-na-budowe

Zaplanowałeś budowę domu. Masz kompletny projekt budowlany opracowany przez uprawnionego projektanta. Twój projekt wymaga jedynie złożenia w urzędzie. Masz do wyboru dwie drogi – możesz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub ze zgłoszeniem prac budowlanych.

Sprawdź, którą procedurę możesz wybrać oraz jak przebiega proces, w każdym z dwóch przypadków.

Zmiany przepisów prawa budowlanego wprowadzone w czerwcu 2015 roku umożliwiły indywidualnym  inwestorom przeprowadzenie procedury budowy obiektów bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę. Dotyczy to w szczególności domów jednorodzinnych wolnostojących, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki – terenu objętego inwestycją. Procedura zgłoszenia nie jest dopuszczalna dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej, ponieważ obszar oddziaływania wykracza poza granice terenu budowy.

Co to jest obszar oddziaływania obiektu? Jest to teren wyznaczony wokół projektowanego obiektu wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu i w zabudowie tego terenu. Obszar oddziaływania obiektu wyznacza i określa projektant – architekt w projekcie budowlanym.

W przypadku zabudowy domów jednorodzinnych projektant dokonuje analizy projektowanej inwestycji, położenia budynku na działce oraz jego parametrów technicznych i ewentualnego wpływu na sąsiednie działki i ich zabudowania.

Analiza w przypadku zabudowy jednorodzinnej sprawdzana jest głównie w następujących kwestiach:

  • zacieniania – czy projektowany budynek nie będzie ograniczał dostępu światła słonecznego do istniejącej zabudowy sąsiednich działek, głównie od strony południowej istniejących obiektów mieszkalnych.
  • warunków ochrony przeciwpożarowej – czy nowy budynek zaprojektowany jest zgodnie z wymaganymi odległościami od istniejących zabudowań lub od granicy działki.
  • dostosowanie do wymaganych odległości lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, jak np. szambo, studnia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, zbiornik na gaz. Sąsiednie działki powinny mieć możliwość dowolnego sytuowania podobnych obiektów lub budynku. Jeśli na sąsiedniej działce inwestor będzie zmuszony do odsunięcia się ze swoim domem, to znajdzie się wtedy w obszarze oddziaływania.

Pozwolenie na budowę, należy uzyskać dla inwestycji:

  • wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
  • dla których roboty budowlane prowadzone będą przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub prowadzonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Jeśli Twój projekt spełnia wymagania prawa budowlanego i warunków technicznych a obszar oddziaływania mieści się w granicach działki budowlanej – możesz wybrać procedurę drogą zgłoszenia.

Inwestor chcąc wybudować dom musi spełnić wymagania przepisów budowlanych, zarówno starając się o pozwolenie na budowę jak i zgłaszając prace budowlane. Co to oznacza:

  • musi uzyskać warunki zabudowy dla swojej inwestycji ( w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego dla danego obszaru) lub wypis i wyrys z miejscowego planu jeśli jest obowiązujący.
  • musi zlecić opracowanie projektu budowlanego uprawnionemu projektantowi.
  • musi przedłożyć w urzędzie cztery jednobrzmiące egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.
  • musi załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – jako załącznik do wniosku lub zgłoszenia.

 

Chcąc złożyć projekt budowlany do urzędu inwestor decyduje, którą procedurę wybiera, na podstawie  przeprowadzonej analizy i wydanym oświadczeniu projektanta o obszarze oddziaływania obiektu.

 

Zgłoszenie budowy

 

Decydując się na drogę zgłoszenia budowy inwestor składa w urzędzie dokumentację budowlaną na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem budowy. Tyle czasu urząd ma na zgłoszenie ewentualnych uwag lub wydanie decyzji o sprzeciwie budowy. Inwestor nie może rozpocząć budowy wcześniej. W razie ewentualnych braków w projekcie budowlanym urząd wzywa inwestora do ich uzupełnienia. Urząd nie wydając żadnej decyzji wyraża tak zwaną milczącą zgodę na roboty budowlane. Możliwe jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia zgody, w tym celu należy wystąpić w zgłoszeniu o wydanie pisemnej zgody na zgłoszone.

Procedura zgłoszenia budowy jest przeznaczona dla domów jednorodzinnych wolnostojących, których obszar oddziaływania w całości mieści się w granicach działki budowlanej.

Pozwolenie na budowę

Składając wniosek o pozwolenie na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej po 65 dniach, wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeśli urząd wezwie inwestora do uzupełnienia dokumentacji to czas na wydanie decyzji wydłuży się o te dni. W postępowaniu organ określa strony, które zostają powiadamiane o wszczętej procedurze. Strony postępowania mogą odwołać się od decyzji w ciąg 14 dni od jej wydania. Jeśli w tym czasie nikt nie wniesie odwołania, decyzja staje się ostateczna a inwestor może rozpocząć budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być poświadczona przez urząd stemplem o wykonalności i ostateczności. Jest to potrzebne do rozpoczęcia realizacji projektu, więcej na temat: „Kiedy możesz rozpocząć prace budowlane”, przeczytasz tutaj.

 

W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na zmiany ( istotne) w projekcie budowlanym, które wymagają zamiennego projektu budowlanego, to musi wystąpić o zamienne pozwolenie na budowę bez względu czy wcześniej uzyskał pozwolenie na budowę czy zgłaszał roboty budowlane. Zmiany w projekcie, o których piszę wyższej to istotne odstąpienie od projektu budowlanego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie każda zmiana wymaga występowania do urzędu o zamienne pozwolenie na budowę.

Inwestor ma 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy, na rozpoczęcie budowy.

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *