27 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego. Jedną ze zmian jest możliwość prowadzenia dziennika budowy w wersji elektronicznej.

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, wymaganym podczas budowy, prowadzonym w celu rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz zaistniałych sytuacji w trakcie prac mających wpływ na ocenę wykonanych robót.

Kierownik budowy odpowiada za prowadzenie dziennika budowy. Jest to dokument budowy, taki sam jak pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub projekt budowlany. Należy prowadzić go w określony sposób i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Prowadzenie dziennika budowy jest konieczne, gdy m.in.:
  • budowa wymaga ustanowienia kierownika budowy,
  • budowany jest dom jednorodzinny na podstawie zgłoszenia ( inny niż do 70m2 powierzchni zabudowy)
  • rozbiórka wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
  • budowany jest zbiornik na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w celu zasilania domu jednorodzinnego.

Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

Zmiana przepisów dopuszcza możliwość prowadzenie dziennika budowy w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wersja elektroniczna prowadzona będzie w systemie „Elektroniczny Dziennik Budowy” (EDB).

Inwestor będzie zobowiązany do wystąpienia o dziennik budowy:

  • w wersji papierowej – do organu administracji – budowlanej ( starostwo, prezydent miasta) lub
  • w wersji elektronicznej – w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy.
Wersja elektroniczna.

W celu korzystania z elektronicznej wersji dziennika budowy, inwestor oraz każdy uczestnik biorący udział w tej budowie, musi posiadać konto w systemie EDB.

Wydanie inwestorowi dziennika budowy w wersji elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu do niego oraz nadanie indywidualnego numeru, w systemie EDB. Następnie Inwestor udostępnia dziennik innym uczestnikom procesu budowlanego ( kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, itd.). Inwestor może również pozbawić uczestników procesu budowlanego dostępu do elektronicznego dziennika budowy.

W celu kontroli przestrzegania przepisów, dostęp do systemu EDB posiada organ administracji architektoniczno-budowlanej, nadzór budowlany oraz inne organy uprawnione do kontroli budowy.

W razie konieczności przeniesienia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy na inną osobę, nowy inwestor otrzyma dostęp do dziennika elektronicznego w systemie EDB, a dotychczasowy utraci dostęp.

Wersja papierowa.

Wersję papierową na wniosek inwestora wydaje organ administracji – budowlanej: starostwo lub prezydent miasta. Urząd przed przekazaniem egzemplarza stempluje dziennik budowy.

Dziennik budowy w wersji papierowej może być kontynuowany w wersji elektronicznej.

Możliwość korzystania z papierowej wersji dziennika będzie możliwa do 31 grudnia 2029 roku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *