Funkcja kierownika budowy jest jedną z najważniejszych podczas całego procesu budowlanego, dlatego inwestor powinien dopilnować, aby była to osoba kompetentna. To na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność: za poprawne zrealizowanie i przeprowadzenie inwestycji; bezpieczeństwo pracowników; zapobieganie ewentualnym zagrożeniom.

Kierownik budowy to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną na budowie. Jego obowiązki i prawa są określone w prawie budowlanym. Obok inwestoraprojektant i inspektora nadzoru budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego.

Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju i stopnia skomplikowania inwestycji, a także „uprawnienia budowlane” uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

Zadania i obowiązki kierownika budowy:
 • przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz sporządzenie protokołu przekazania;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem, przepisami technicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa;
 • zapobieganie ewentualnym zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia, o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami, a także doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Prawa kierownika budowy:
 • występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są
  one uzasadnione;
 • dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w celu ustosunkowania się do zaleceń w nim zawartych.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *