Działka budowlana to teren, na którym można prowadzić prace budowlane. Należy doprowadzić do niej media ( woda, kanalizacja, elektryka, gaz) oraz dostęp do drogi publicznej. Warunki na działce muszą być dostosowane do rodzaju zabudowy, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie.

Nie każda działka jest budowlana. Działka może mieć różne przeznaczenie: rolne, leśne, drogowe, lub pod zabudowę usługową, itd.

Działka budowlana może być niezabudowana, zabudowana, mogą być wyburzone zabudowania. Z jednej dużej działki budowlanej można wydzielić mniejsze. Jednak należy pamiętać o minimalnych wielkościach działek budowlanych. Ważne, aby przed ewentualnym kupnem nieruchomości, sprawdzić w planie miejscowym lub właściwym urzędzie gminy wymagania dla zabudowy jednorodzinnej.

Z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy dowiemy się, czy działka jest budowlana. A także jaka zabudowa jest możliwa: jednorodzinna, wielorodzinna czy może przemysłowa.

Definicję działki budowlanej, znajdziemy w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Określa zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Dodatkowe wymagania znajdziemy w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mówią one, iż obiekty budowlane zrealizowane na działce budowlanej muszą spełniać wymogi wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Chodzi tutaj o plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę np. domu jednorodzinnego, należy spełnić wymagania planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

W przepisach Prawa Budowlanego znajdziemy określenie nieruchomości na cele budowlane oraz terenu budowy.

Inwestor występując o pozwolenie na budowę lub chcąc zgłosić roboty budowlane musi wykazać, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Terenem budowy jest przestrzeń, gdzie prowadzone są prace budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze tej budowy.

Jeśli planujesz odrolnić działkę zajrzyj tutaj.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *