Jednym z najważniejszych obowiązków inwestora jest wybranie odpowiedniego wykonawcy oraz podpisanie z nim umowy na prace budowlane. Wybierając wykonawcę sprawdź jego wiarygodność, wcześniejsze i aktualne realizacje oraz opinie na jego temat, porozmawiaj z jego klientami, zapytaj o jakość i terminowość wykonanych prac.

Co powinna zawierać umowa z wykonawcą i jakich błędów nie popełniać!

 1. Koniecznie podpisz umowę na wykonanie prac budowlanych z wykonawcą. W interesie inwestora jest zawarcie umowy z firmą budowlaną na wykonanie konkretnych prac. Umowa powinna zawierać wszystkie roboty, które mają być zrealizowane. Jeśli czegoś nie ma w umowie, to tak jak by to nie istniało.

2. Przeczytaj całą umowę przed jej podpisaniem. Wszystkie jej zapisy powinny być zrozumiałe dla inwestora, a każda niejasność wytłumaczona. Nie podpisuj umowy bez czytania!

3. Każdą umowę można negocjować. Jeśli uważasz, że zapisy umowy są dla ciebie niekorzystne zawsze możesz je zmienić lub usunąć.

W przypadku, gdy firma budowlana nie chce się zgodzić na zmianę w umowie, lepiej poszukaj innej firmy i nie podpisuj umowy.

4. Zakres robót. Określenie „stan wykończony” czy „stan surowy otwarty” są bardzo ogólne i nie wystarczające. Dlatego zapisz w umowie szczegółowy zakres prac, np.: wytyczenie budynku, transport materiałów budowlanych, wykonanie podjazdu, wykonanie drenaży, czy wykonanie tarasu.

5. Obowiązki inwestora. Wpisz w umowie ustalone z wykonawcą obowiązki inwestora. Np.: zapewnienie energii elektrycznej lub wody na budowie.

6. Obowiązki wykonawcy. Przejęcie placu budowy, zapewnienie zaplecza budowy, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w czystości i porządku lub pozostawienie terenu w stanie nadającym się do użytkowania.

7. Wycena i wynagrodzenie. Nigdy nie płać wykonawcy z góry. Najbezpieczniej dla inwestora ustalić wypłaty częściowe po każdym etapie budowy z bezusterkowym odbiorem prac budowlanych. Zawsze za potwierdzeniem odbioru. Upewnij się, że podana kwota jest brutto.

8. Terminy. Umowa powinna zawierać terminy:

 • przekazania terenu wykonawcy,
 • rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zakończenia robót budowlanych,
 • odbiorów końcowych,
 • usunięcia ewentualnych usterek i wad,
 • płatności wynagrodzenia.

Warto określić w umowie terminy zakończenia częściowych etapów. Upewnij się, że będą potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Określ w umowie również terminy ewentualnych opóźnień związanych z np.: trudnymi warunkami atmosferycznymi: intensywne opady lub niska temperatura, poniżej 5 st. C. technologi wymagających wyższych temperatur.

9. Odbiory. Nie odbieraj robót, które mają usterki. Ustal na piśmie z wykonawcą termin ich usunięcia oraz zakres usterek.

10. Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dowiedz się, czy wykonawca posiada ubezpieczenie i na jaką kwotę. Sprawdź czy kwota ubezpieczenia odpowiada wartości zlecanych robót.

11. Kary umowne. Umowa z wykonawcą powinna określać kwotę pieniężną za ewentualne usterki, niezrealizowane roboty budowlane lub opóźnienia.

Zabezpiecz się ustalając kwotę za opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów robót lub nieusunięcie wad i usterek wykrytych podczas odbiorów.

12. Odstąpienie od umowy. Inwestor ma prawo odstąpienia w przypadku, gdy wykonawca:

 • opóźnia rozpoczęcie lub wykonanie prac,
 • przerwał roboty je na określony czas,
 • mimo zakazu wykonuje prace w sposób wadliwy lub niezgodny z umową,

13. Umowa powinna zawierać informację, że wykonawca zapoznał się ze stanem działki oraz projektem budowlanym domu – w przypadku budowy domu, w przypadku remontu – ze stanem istniejącym budynku, projektem oraz że nie wnosi zastrzeżeń. Upewnij się, że umowę podpisuje uprawniona osoba.

14. Załącz do umowy:

 • Projekt Budowlany domu,
 • Harmonogram prac.

Kategorie: BUDOWA DOMU

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *