Wprowadzane zmiany w obowiązku sporządzania świadectwa mają na celu rozpowszechnianie wydajnego energetycznie budownictwa oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach i budownictwie.
Informacje zawarte w świadectwie umożliwią właścicielowi określić zapotrzebowanie na energię w domu oraz koszty związane ze zużyciem energii.
Świadectwo charakterystyki energetycznej to certyfikat– dokument sporządzany na podstawie oceny zapotrzebowania energetycznego budynku lub części budynku. Chodzi o określenie i obliczenie ( na podstawie projektu budowlanego) ile energii trzeba zużyć w celu ogrzania, wyprodukowania ciepłej wody, wentylowania oraz klimatyzowania obiektu.
Inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku wyłączone są domy jednorodzinne wolnostojące o powierzchni zabudowy do 70m2, który nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę.

Świadectwo charakterystyki powstaje zgodnie z wyliczeniami charakterystyki energetycznej budynku. Natomiast charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu technicznego i musisz ją dołączyć do projektu technicznego, przed rozpoczęciem budowy. Charakterystyka energetyczna może stanowić podstawę do wydania świadectwa energetycznego.

Certyfikat energetyczny przedstawia wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, energię końcową EK oraz energię użytkową EU.

Nieodnawialna energia pierwotna EP jest pozyskiwana z węgla kamiennego, gazu ziemnego czy ropy naftowej.

Musisz pamiętać, aby dom i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody, zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający:

  • zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej EP, na poziomie nie wyższym niż 70 kWh/m2·rok,
  • przegrody ( ściany zewnętrzne, dach, stropy, podłoga na gruncie, fundamenty, okna, drzwi) oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w warunkach technicznych. Np.: współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej wynosi 0,20 W/(m2·K), dla dachu 0,15 W/(m2·K) a dla podłogi na gruncie 0,30 W/(m2·K).

Dołącz certyfikat energetyczny składając wniosek o zakończeniu budowy lub uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie m.in. w przypadku:

  • budowy domu jednorodzinnego,
  • przebudowy istniejącego domu.

Od 27.04.2023 wyłączone zostaną z powyższego obowiązku domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70m2, przeznaczone na cele własne inwestora.

Certyfikat energetyczny opracowuje osoba uprawniona, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba uprawniona musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra architekta, architekta krajobrazu, pożarnictwa lub o profilu związanym z energetyką budynków lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji.

Certyfikat jest ważne 10 lat od dnia jego sporządzenia lub przed upływem tego terminu, w przypadku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych. Przebudowa zmieniła parametry techniczne budynku oraz jego charakterystykę energetyczną.

Od wiosny 2023 roku świadectwo energetyczne otrzymasz w formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku najmu lub sprzedaży domu, będziesz musiał umieścić ( od 28.04.2023) w reklamie parametry nieruchomości, takie jak:

•    wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
•    energię końcową,
•    nieodnawialną energię pierwotną,
•    udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
•    jednostkową wielkość emisji CO2.

Link do strony sejmu z ustawą dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *